Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Potvrdením objednávky na stránke www.EsteLacnejsie.sk vstupujú do platnosti medzi predávajúcim

Dušan Križka, O. Plachého 59, 036 08 Martin
Tel.: 0915 827 068, Mail: info@estelacnejsie.sk
IČO: 46 284 460, DIČ: 1046368180, IČ DPH: SK1046368180
Zapísaný: Obvodný Úrad Martin, Číslo živnostenského registra 550-23370
Banka: Slovenská Sporiteľňa, Číslo účtu: 0351731040/0900

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
PO BOX B-89, Predmestská 71, 011 79 Žilina 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel.č.: 041 / 7632 130 
fax č.: 041 / 7632 139
e-mail: za@soi.sk

(ďalej len predávajúci) a kupujúcim nasledujúce všeobecné obchodné podmienky. Odoslaním objednávky na stránke www.EsteLacnejsie.sk kupujúci vyslovuje svoj súhlas s týmito obchodnými podmienkami a potvrdzuje, že si ich prečítal a súhlasí s nimi.

1. Ochrana osobných údajov

1.1 Osobné údaje, ktoré ste zadali pri registrácii na www.EsteLacnejsie.sk v žiadnom prípade neposkytujeme tretím stranám. Vaše osobné údaje sú použité iba na vybavenie Vašej objednávky a na komunikáciu so zákazníkom. Vaše osobné údaje sú v zabezpečenej databáze s potrebou autorizovaného prístupu a chránené podľa Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov

2. Tovar

2.1 Obrázky zobrazené pri tovare sú iba ilustračné a nemusia byť rovnaké s predávaným tovarom. Uvedené platí hlavne pri predaji hier.

2.2 Aj keď vyvíjame maximálnu úsilie o to, aby informácie pri tovare boli aktuálne a presné, napriek tomu nemôžeme garantovať ich správnosť. Popis tovarov preberáme od našich dodávateľov, no snažíme sa uvedené údaje pri tovare skontrolovať a overiť si ich správnosť z viacerých zdrojov.

2.3. Odoslaním objednávky kupujúci súhlasí s tým, že faktúru za dodaný tovar obdrží na emailovú adresu zadanú pri registrácii. Faktúra vystavená predávajúcim slúži zároveň i ako daňový doklad a dodací list.

3. Cena

3.1 Ceny uvedené na www.EsteLacnejsie.sk sú uvedené vrátane DPH.

3.2 Kupujúci sa zaväzuje potvrdením objednávky uhradiť predávajúcemu kúpnu cenu v požadovanej výške.

3.3 Cena pri predobjednávkach sa môže zmeniť v prípade, ak dodávateľ výrazne zmení cenu tovaru. O takejto zmene ceny tovaru budú zákazníci s predobjednávkou daného tovaru informovaný emailom. Súhlasom s novou cenou je objednávka potvrdená a prijatá. V prípade ak sa zákazník k zmene ceny nevyjadrí alebo zmenu neakceptuje, objednávka sa ruší.

4. Reklamačný poriadok

4.1 Na uplatnenie reklámacie je vo všetkých prípadoch nutné predložiť faktúru (daňový doklad). Reklamovaný tovar je kupujúci povninný vrátiť v kompletnom stave, neporušený a čistý. Ak tak kupujúci nespraví, predávajúci je oprávnený reklamáciu odmietnuť. Zároveň je k reklámacii nutné pridať aj písomné oznámenie o zistených chybách. Oznámenie musí obsahovať zistené chyby, popis ako sa prejavujú a zároveň Vašu požiadavku, ktorú si chcete reklamáciou uplatniť.

4.2 Ak kupujúci pri prebraní tovaru zistil rozdiel medzi dodaným množstvom, či typom tovaru oproti údajom uvedeným na faktúre, je povinný tieto nezrovnalosti oznámiť písomne do troch pracovných dní. Pri nedodržaní tejto lehoty bude reklamácia zamietnutá. Ak sa reklamácia uzná ako oprávnená, môže predávajúci požadovať zaslanie chýbajúceho tovaru, či žiadať výmenu za správny typ tovaru.

4.3 Predávajúci posúdi oprávnenosť reklámacie a svoje stanovisko oznámi kupujúcemu.

4.4 Ak kupujúci požaduje výmenu reklamovaného tovaru za nový, kupujúci znáša výdavky za dopravu tovaru do sídla firmy a predávajúci za dopravu za poslanie tovaru späť.

4.5 Pri oprávnenej reklamácii má predávajúci 30 dňovú lehotu na opravenie tovaru. Ak sa rovnaká chyba opakovane vyskytla už po tretíkrát, má kupujúci právo na bezplatnú výmenu za bezchybný tovar alebo odstúpenie od zmluvy.

4.6 Predávajúci má nárok na náhradu nákladov vzniknutých s manipuláciou a testovaním tovaru vo výške 5 € (vrátane DPH) za každý jeden prípad, ak je tovar poslaný k reklamácii bez potrebných dokladov, pri testovaní sa neprejaví chyba a tovar je plne fukčný, tovar už nie je v záruke, vada bola spôsobená nešetrným zaobchádzaním, neodbornými zásahom do tovaru alebo ak chyba vznikla pri oprave, ktorú nevykonal predávajúci alebo ním poverená osoba. Ak by náklady spojené na opravu tovaru boli preukázateľne vyššie ako 5 € (s DPH) predávajúci bude vyžadovať tieto náklady od kupujúceho v prípade ak reklamácia nebude oprávnená.

4.7 Záruka 24 mesiacov na tovar začína plynúť odo dňa kúpy tovaru uvedeného na faktúre, prípadne záručnom liste. Ak nastane výmena tovaru za nový, začína plynúť nová dvojročná záručná doba. Pokiaľ nie je uvedené pri tovare inak, záručná doba na tovar je dva roky.

4.8 Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú používaním tovaru a škôd z neodborného používania, takisto ako aj škody spôsobené vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou.

5. Záruka

5.1 Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe.

5.2 Záruka sa vzťahuje len na poruchy spôsobené výrobnou vadou. Záruka sa nevzťahuje na poruchy spôsobené opotrebením tovaru, nedodržaním zásad používania uvedeným v návode, mechanické poškodenie produktu, spôsobené elektrostatickým výbojom, prepätím v sieti, poškodenie prírodnými živlami, prevádzkovaním tovaru v nevhodnom prostredí a neodbornou obsluhou, na tovar s porušenou plombou, nálepkou či pečaťou.

6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

6.1 Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 7 dní od prevzatia tovaru podľa týchto všeobecných obchodných podmienok bez udania dôvodu v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.

6.2 Od zmluvy je možné odstúpiť iba písomnou formou. Toto písomné odstúpenie musíte zaslať na adresu sídla firmy a uviesť nasledujúce údaje: číslo a dátum objednávky, názov tovaru, ktorý si želáte vrátiť a nesmie chýbať ani spôsob, akým má predávajúci vrátiť sumu uhradenú za vracaný tovar (číslo účtu a/alebo poštovú adresu).

6.3 Odstúpiť od zmluvy je možné iba v prípade, ak je tovar v pôvodnom obale a stave. Zároveň tovar nesmie byť použitý, poškodený a musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu). Spoločne s tovarom musí byť poslaná aj Faktúra (daňový doklad).

6.4 Kupujúci nemôže bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj hier, blu-ray filmov a PSN kariet, ktoré kupujúci už rozbalil. Hry a PSN karty je možné vrátiť iba v pôvodnom stave, to jest zabalené v ochrannej fólii.

6.5 Tovar nám posielajte späť doporučene a poistený, neručíme totižto za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Tovar nám nesmie byť poslaný na dobierku. Takéto zásielky nepreberáme.

6.6 Po splnení všetkých vyššie uvedených bodov pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar prevedieme na Váš bankový účet alebo pošleme poštovou poukážkou a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom prijatí tovaru.

6.7 V prípade nesplnenia niektorých z vyššie uvedených bodov 5.1 - 5.6 nebudeme môcť akceptovať odstúpenie od kúpnej zmluvy a tovar bude vrátený späť na náklady odosielajúceho.

7. Zrušenie objednávky

7.1 Objednávku môže kupujúci zrušiť bezodkladne buď emailom alebo telefonicky až dovtedy, kým nebola objednávka predávajúcim vybavená.

7.2 V prípade, že zákazník sa rozhodne zrušiť už vybavenú objednávku, je povinný uhradiť kupujúcemu všetky preukázateľne vynaložené náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s realizáciou danej objednávky, najmä v prípade, ak je objednávka zrušená po jej odoslaní predávajúcim a vznikli mu náklady na dopravu tovaru.

7.3 Predávajúci má právo zrušiť objednávku, ak z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia,  nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v elektronickom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne inak. Predávajúci má právo stornovať objednávku aj v prípade, ak zákazník neodpovedá na e-mail, alebo ho nemôže telefonicky zastihnúť po dobu viac ako troch pracovných dní za sebou.

8. Záverečné ustanovenia

8.1 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného ohlásenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke internetového obchodu predávajúceho.

8.2 Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

V Nových Zámkoch, 18.10.2010

EsteLacnejsie.sk

Internetový obchod EsteLacnejsie.sk funguje od jesene 2010. Od tej doby sa vybavilo viac ako 25000 objednávok a obslúžilo vyše 7500 zákazníkov. EsteLacnejsie.sk vzniklo s cieľom ponúknuť najlepšie ceny a byť tu pre zákazníka ako pred, tak aj po kúpe produktu. Kúpou tovaru sa náš záujem o zákazníka nekončí, práve naopak, iba začína! Pretože iba spokojný zákazník sa vráti a opäť nakúpi u nás.

Kontakty

Mobil:
0915 827 068
Email:
objednavky@estelacnejsie.sk
Skype:
estelacnejsie

Twitter

    Facebook